TR  /  EN
Fiba Faktoring
İLETİŞİM
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Fiba Faktoring, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir. 

a) Veri Sorumlusu  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİBA FAKTORİNG A.Ş. (“Fiba Faktoring”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Fiba Faktoring tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, kredibilite bilgisi, çalışan veya aday çalışan bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Fiba Faktoring tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlendirmelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurtiçi ve uluslararası sair mevzuata uyum; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; BDDK, MASAK, KVKK, FKB, TBB, TCMB, SPK, KKB, GİB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, BDDK, MASAK, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; Fiba Faktoring’in her türlü ürün ve hizmetlerinde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; faktoring sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Fiba Faktoring’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, segmentasyon, raporlama, bilgi saklama, skorlama, risk izleme, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Fiba Faktoring’in mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile faktoring faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;

 • Fiba Faktoring insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Şirketin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Fiba Faktoring ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Fiba Faktoring tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
 • Fiba Faktoring’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Fiba Faktoring tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Fiba Faktoring’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Fiba Faktoring’deki şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere; BDDK, MASAK, FKB, TBB, TCMB, SPK, KKB, GİB gibi kamu tüzel kişileri ve diğer resmi kurumlara; ana hissedarımıza, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, yurt içi/yurt dışı finans kuruluşlarına ve yukarıda çizilen çerçeve dahilinde diğer 3. kişilere, 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Fiba Faktoring Genel Müdürlük ve Şubeleri aracılığıyla yapılan müşteri görüşmeleri gibi Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fiba Faktoring’e iletmeniz durumunda, Fiba Faktoring talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Fiba Faktoring tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Fiba Faktoring’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
 1. Adınızın, soyadınızın ve imzanızın
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapacağınız başvurularınızı, http://www.fibafactoring.com.tr/tr/iletisim-bilgileri adresindeki Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak; Fiba Faktoring Büyükdere Cad. 1.Levent Plaza No:173/A 34330 1.Levent - İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Fiba Faktoring tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Fiba Faktoring kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN
Paylaş